Monday, 20 July 2015

તારો સાથ...

તું જે દિવસે મને કળી જઈશ,
એ દિવસે હું તને મળી જઈશ...

આવ તું કો'ક 'દી મારી ગલી,
પછી જો હું તારી ગલી હળી જઈશ...

તું એક તણખલો દઈ જો મને,
પછી જો, હું કેવો ઝળહળી જઈશ...

હું તો છું જ 'ગુમનામ' પહેલેથી,
તું સાથ છોડીશ, તો હું રઝળી જઈશ...

                                   - ચેતન સોલંકી 'ગુમનામ'

No comments:

Post a Comment